Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

I. Úvodní ustanovení

Kupující je povinen se před nákupem seznámit s obchodními podmínkami prodávajícího. Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží ze sortimentu uvedeného na internetové stránce prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících. Veškeré přijaté a potvrzené objednávky určené k dodání na území České republiky jsou považovány za závazné.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí cenu potvrzené objednávky. Jednotlivé popisy zboží jsou pouze informativní, mohou podléhat obsahovým změnám.

II. Objednávka, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Odeslaná objednávka reprezentuje kupní smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím. Po odeslání objednávky Vám bude zároveň odeslána elektronickou poštou zpráva s jejím potvrzením. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti okamžitě nás zkontaktujte emailem nebo telefonicky. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit vznik smlouvy dodatečným potvrzením objednávky.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

III. Dodací podmínky, termíny

Místem plnění je sídlo (bydliště) kupujícího nadepsané ve formuláři registrace, není-li kupujícím do objednávky uvedeno místo jiné. Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době (tj. zpravidla následující pracovní den) po odeslání objednávky.  Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v dodatečně mu prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit. Zboží bude dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývají-li z jeho povahy či z ujednání účastníků požadavky speciální. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny.

IV. Platební podmínky

Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu zboží dle sjednaných podmínek s prodávajícím. Cena za přepravu je hrazena prodávajícím v případě, že výše objednávky přesáhne částku definovanou v podmínkách dopravy. V opačném případě platí přepravu kupující, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy.

V. Záruka, reklamace

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku dle ustanovení Občanského zákoníku (nevztahuje se na prodej použitého zboží).

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží i bez udání důvodu v souladu s § 1829 odst. 1 OZ.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. krémy, šampony, kondicionéry, apod.) nebo jde-li o zboží v uzavřeném obalu, které kupjící z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího. Kupující musí zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese prodávajícího. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí, to se však netýká na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z charakteru věci. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím, opotřebením zboží v neodpovídajícím provozu nebo na vady o nichž kupující věděl před prodejem. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad (popis vady lze doručit i elektronickou poštou).

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího bezodkladně po zjištění závady. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese prodávajícího. Náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží do sídla prodávajícího hradí kupující. Po opravě zboží či jeho výměně jsou náklady na přepravu ke kupujícímu hrazeny prodávajícím.

VI. Ochrana osobních údajů

Informace o kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Zároveň kupující akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Pokud není v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, řídí se příslušnými ustanoveními Obchodního a Občanského zákoníku.